Lähteet

Käsikirjoitukset:

Lönnrotiana 37 = Toisinnoilla runsaasti lisäilty välilehtinen kappale Vanhaa Kalevalaa. Arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnrotiana 38 = Uuden Kalevalan käsikirjoitus. 1048 sivua. Arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnrotiana 121 = Selityksiä Kalevalan runoihin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 18−50. 154 s. Arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnrotiana 122 = 1) Muistiinpanoja E. Lönnrotin luennoista: Sana- ja asiaselityksiä Kalevalaan ja Kantelettareen. 21 s. - Samoin loitsurunoihin. 7 s. 2) Kalevalan yksityisten sanojen luetteloa. 44 s. Arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirjallisuus:

Annist, August 1944: Kalevala taideteoksena (tekijän virolaisesta käsikirjoituksesta mukaillen suomentanut Elsa Haavio). Porvoo−Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Anttila, Aarne [1931, 1935] 1985: Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Anttonen, Pertti 2004: Kalevala etnopoeettisesta näkökulmasta. Teoksessa Anna-Leena Siikala, Lauri Harvilahti ja Senni Timonen (toim.), Kalevala ja laulettu runo, 375−394. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 958.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 2005: Tradition Through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. (Studia Fennica Folkloristica.) Helsinki: Finnish Literature Society.

Apo, Satu 1995: ”Hepo huono, akka tiine”. Kanteletar realistisena kansankuvauksena. Teoksessa Satu Apo, Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta, 75−88. Helsinki: Hanki ja Jää.

– 2002: Kertojan ääni Kalevalassa. Teoksessa Pekka Laaksonen ja Ulla Piela (toim.), Lönnrotin hengessä, 108−122. (Kalevalaseuran vuosikirja 81.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 2007: Kansanlaulujen ääni 1700-luvun kirjallisuudessa. Teoksessa Sakari Ollitervo ja Kari Immonen (toim.), Herder, Suomi, Eurooppa, 216−264. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1060.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 2008: Kansanrunoudentutkijat Kalevalan kriitikkoina. Teoksessa Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen (toim.), Kalevalan kulttuurihistoria, 360−379. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1179, Tiede.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Borenius, Aksel ja Krohn, Julius 1895: Elias Lönnrot. Kalevalan esityöt III. Lisiä Vanhaan Kalevalaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Collan, Fabian 1847: Finsk språklära. Helsingfors: Frenckell.

Ganander, Christfrid [1787] 1997: Nytt Finskt Lexicon. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 676; Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskuksen Julkaisuja 95.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Genetz, Arvid 1901: Kalevala. II. Selityksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Gottlund, Carl Axel 1818−1821: Pieniä Runoja Suomen Pojille Ratoxi I−II. Upsala.

Haavio, Martti 1950: Väinämöinen. Suomalaisten runojen keskushahmo. Porvoo: Werner Söderström.

Holmberg, Uno 1923: Metsän peitossa. Kalevalaseuran Vuosikirja 3: 16−60.

Honko, Lauri 1987. Kalevala: aitouden, tulkinnan ja identiteetin ongelmia. Teoksessa Lauri Honko (toim.), Kalevala ja maailman eepokset, 125−170. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1999: Pitkän eepoksen laulaja. Teoksessa Kalevala 1835, viii−xx. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hyvönen, Jouni 2001: Vanhan Kalevalan loitsujaksojen tekstualisointi. Lönnrotin toimitusstrategiat tutkimustradition jatkumolla. Elore 1/2001.

– 2008: Kalevala Elias Lönnrotin tieteellisenä projektina. Teoksessa Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen (toim.), Kalevalan kulttuurihistoria, 330−359. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1179, Tiede.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hämäläinen, Niina 2012: Yhteinen perhe, jaetut tunteet. Lyyrisen kansanrunon tekstualisoinnin ja artikuloinnin tapoja Kalevalassa. (Annales Universitas Turkuensis, Scripta lingua fennica edita, SER. C, TOM. 349.) Turku: Turun yliopisto.

– 2013: "Do not, folk of the future, bring up a child crookedly! Moral intervention and some other textual practices by Elias Lönnrot". Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter. Volume 7, December 2013: 43−56.

– 2014: “Why is Aino not described as a black maiden? Reflections on the textual presentations by Elias Lönnrot in the Kalevala and the Kanteletar.” In: Journal of Finnish Studies. Vol. 18, no. 1: 91−129.

– 2016: “Olin kukkana kotona. Naisen ja perheen kuva Kantelettaressa ja kansanrunoissa.” Kasvatus & Aika 10(5) 1/2016: 23−41.

Jussila, Raimo 2009: Kalevalan sanakirja. Helsinki: Otava.

Järvinen, Irma-Riitta 1993: Kalevalan naishahmojen tulkintoja. Pirta 3/1993: 28−31.

Karkama, Pertti 2001: Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 843.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kaukonen, Väinö 1939: Vanhan Kalevalan kokoonpano I. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 213.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1945: Vanhan Kalevalan kokoonpano II. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 213.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1956: Elias Lönnrotin Kalevalan toinen painos. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 247. Osa.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1984: Elias Lönnrotin Kanteletar. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 386.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1987: Kalevala Lönnrotin runoelmana I. Tutkielmia ja kirjoituksia viiden vuosikymmenen ajalta. (Snellman-instituutin julkaisuja 6.) Kuopio: Kustannuskiila Oy.

KKSK = Karjalan kielen sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Krohn, Julius 1908: Kalevala katsottuna kaunotieteen kannalta. Helsinki: Osakeyhtiö Weilin & Göös Aktiebolag.

Krohn, Kaarle 1896: Kalevalan esityöt. Valvoja: 157−179 (eripainos).

– 1927: Kalevalan erisnimistö. Teoksessa Saarimaa, E. A. 1927: Kalevala selityksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kupiainen, Tarja 2004: Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 996.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kuusi, Matti 1963: Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Otava.

– 1984: Viisikerroksinen Kalevala. Teoksessa Pekka Laaksonen (toim.), Lönnrotin aika, 54−66. (Kalevalaseuran vuosikirja 64.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Launis, Kati 2005: Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1029.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lönnrot, Elias 1849: Alkulause. Kalevala. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 14 osa. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, i–xi.

– [1880] 1958: Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Porvoo – Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

– 1990: Valitut teokset 1: Kirjeet (toim. Raija Majamaa). (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 510.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 1993: Valitut teokset 5: Muinaisrunoutta (toim. Raija Majamaa). (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 580.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Niemi, A. R. 1898: Kalevalan kokoonpano I. Runokokous Väinämöisestä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Niemi, A. R. (toim.) 1910: Kalevalan selityksiä (eri tutkijain avustamana). (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 126 osa.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nirvi, R.E. 1982: Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanastossa. (Suomi 123:3.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Perander, Johan J. F. 1874: Kalevalan Ainorunosta. Kaikuja Hämeestä II: 162−182.

Piela, Ulla 1999: Aino-myytti. Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Tarja Kupiainen (toim.), Kalevalan hyvät ja hävyttömät, 118−130. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 746.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ruoppila, Veikko 1967: Kalevala ja kansankieli. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saarimaa, E. A. 1927: Kalevalan selityksiä. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 166.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sawin, Patricia E. 199: Kalevalan naishahmot Lönnrotin hengentuotteina (suom. Lotte Tarkka). Teoksessa Aili Nenola ja Senni Timonen (toim.), Louhen sanat. Kirjoituksia kansanperinteen naisista, 45−65. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Siikala, Anna-Leena 1999: Väinämöinen − poliittinen johtajuus ja myyttinen ajattelu. Piela, Ulla et al. (toim.), Kalevalan hyvät ja hävyttömät, 42−55. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 746.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

– 2012: Itämerensuomalaisten mytologia. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Toimituksia 1388, Tiede.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

SKVR = Suomen Kansan Vanhat Runot.

Tarkiainen, Viljo 1911: Aino ja muut Kalevalan naiset. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Tarkka, Lotte 2005: Rajarahvaan laulu. Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821−1921. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1033.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Turunen, Aimo 1979: Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappeenranta: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.